PAR MUMS

Guna

Baiba

Signe

Uldis

Zigmārs

Gaida

Zane

Ilze

Inga

Pēteris

Aleksandrs

Laura

Ogres Attīstības Biedrība (OAB) savu darbību uzsāka 2008.gada 28.februārī. OAB dibināta ar mērķi veicināt Ogres novada līdzsvarotu attīstību, sagatavot un realizēt dažādus attīstības projektus, koncepcijas un programmas, veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos, īstenot pasākumus tūrisma, mūžizglītības, kultūras, veselības veicināšanas, uzņēmējdarbības, inovāciju, sociālajā un citās jomās, veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp valsts, pašvaldības, privātajām un sabiedriskajām institūcijām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, pārņemt un ieviest „labās prakses” piemērus novadā, nodot biedrības „labās prakses” pieredzi citām ieinteresētām pusēm.  

OAB galvenais resurss ir tās biedri.OAB apvieno dažādus profesionāļus – arhitektus, māksliniekus, finansistus, vadītājus un citus, un tas ir svarīgs organizācijas spēju un kapacitātes rādītājs.  

Kopš 2016.gada OAB realizē projektus, kas galvenokārt vērsti uz vietējo sabiedrību, tās rīcības un uzskatu maiņu, lai rosinātu uz līdzatbildīgu rīcību vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, piemēram, organizējot forumus ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par dizaina un arhitektūras vidi Ogres pilsētā. Interesantā veidā stāstām par kultūrvēsturiskām vērtībām, vēsturi un vidi, piemēram, izzinošu ekspedīciju/pastaigu formā. Caur zināšanām, informāciju un diskusijām un savu aktivitāti un piemēru rosinām izmaiņas, iedziļināšanos un līdzatbildību.

Kopš biedrības dibināšanas regulāri tiek uzturētas saites gan ar atsevišķām NVO pierīgas reģionā, gan veidota sadarbība ar NVO Igaunijā, Ukrainā un Īrijā.